TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuda alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Güler, teklifin ilk imza sahipleri AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Sakarya Milletvekli Ertuğrul Kocacık ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Teklifin 32 maddeden oluştuğunu belirten Güler, mali disiplini güçlendirmek amacıyla uygulamaya konulan maliye politikası çerçevesinde kamuda tasarrufların artırılmasının, tasarruf kültür ve bilincinin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kamuda tasarruf anlayışına uyulması ve kaynakların rasyonel kullanılması gerektiğini söyleyen Güler, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından 17 Mayıs 2024'te tasarruf genelgesi yayımlanmıştı. Teklif ile öncelikle kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının sağlanmasına yönelik bazı düzenlemeleri hayata geçirmiş oluyoruz. Teklifin öncelikli maddelerinden bir tanesi 2918 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinde tanımlanan taşıtların bir an evvel ekonomiye kazandırılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığımız bu araçların tasfiyesi ve satışı ile ilgili özel bir yetki veriyoruz. Tasarruf tedbirlerine aykırı hareket eden kamu görevlileriyle ilgili olarak ilgili mevzuata göre yaptırım uygulanmasına bu kanun teklifimizde yer veriyoruz."

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarınca il özel idareleri aracılığıyla gerçekleştirilen yatırımların karşılığı olarak kaynak transferlerinin hakediş raporlarına göre belirleneceğini ve buna göre ödeme yapılacağını bildiren Güler, genel aydınlatma giderleri için mahalli idarelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranlarında yeniden düzenleme yapılacağını belirtti.

Abdullah Güler, şunları kaydetti:

"Özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim ve denetim organlarında görev alan her statüdeki kamu görevlilerine, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri dahil olmak üzere kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerden sadece biri için ödeme yapılması ve yapılacak ödemelere üst sınır getirilmesi teklifimizde yer almaktadır. Enerji sektöründe piyasa koşullarındaki değişiklikler ve yeni teknolojiler dikkate alınmak suretiyle ilgili mevzuatın daha etkin ve verimli uygulanabilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmekte olup bunun yanı sıra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bazı hükümlerin iptal gerekçelerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi önerilmektedir."

Petrol Piyasası Kanununda değişiklik yapılarak akaryakıt istasyonu dışında, kendi araçlarına kendi ihtiyaçları için belirli şartlar altında akaryakıt ikmali yapabilecek yerlerin sınırlandırılacağını dile getiren Güler, böylece kamu ve can güvenliği de dikkate alınarak mali usulsüzlük fiilleri ile daha etkin bir şekilde mücadele edileceğini kaydetti.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin doğal gaz ithalatından kaynaklanan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlarının, hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edileceğini aktaran Güler, Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun ile Hazine ve Maliye Bakanlığına tevdi edilen yetkilerin Strateji ve Bütçe Başkanlığına devredileceğini söyledi.

- "Sermaye tavanını artırıyoruz"

Güler, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin ihtilafların görüleceği mahkemenin, sulh ceza yerine idari yargı olarak belirleneceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yerel yönetimlere uygun faizli ve uzun vadeli finansman desteğini ve likidite döngüsünü kendi öz kaynaklarıyla sağlamakta olan İller Bankasının finansman süreçlerinin düzenli devam edebilmesi, etkinliğinin artırılması için sermaye tavanını artırıyoruz. Deprem bölgesinde nüfusu azalan belediyeler için İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca nüfus esas alınarak genel bütçeden yapılacak pay dağılımında 2023 yılı nüfusu esas alınarak deprem sebebi ile nüfusu azalan belediyelerin genel bütçeden alacakları payın azalmasını engellemeye yönelik düzenlemeyi teklifte öneriyoruz. Araç dışından şarj edilebilen hibrit elektrikli araçlardan maddede öngörülen şartları taşıyanların ÖTV oranlarında değişiklik yapılarak teşvik edilmesi de bu teklifte yer alıyor."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile yatırımcılar arasında imzalanan ve yatırım teşviklerine ilişkin hükümler içeren yatırım sözleşmelerinin, yatırım teşvik belgelerine istinaden uygulananlara benzer şekilde damga vergisinden istisna tutulacağını bildiren Güler, teklifin haftaya Plan ve Bütçe Komisyonunda ve daha sonra Genel Kurulda görüşüleceğini belirtti.

Tasarruf tedbirlerine aykırı davrananlara hangi cezaların verileceğinin sorulması üzerine Güler, bu sürecin izlenmesinin, denetlenmesinin ve raporlanmasının Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılacağını söyledi.

Genelgeye aykırı durumların tespiti halinde ilgili bakanlığın mevzuatı çerçevesinde disiplin sürecinin işletileceğini ve sonuçlarının da Cumhurbaşkanlığına bildirileceğini dile getiren Güler, "Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinde kamu görevinden çıkarma dahil her türlü disiplin süreci işletiliyor. Kendi mevzuatı çerçevesinde ilgili bakanlık yapacak." diye konuştu.

- "Vergi Paketi önümüzdeki hafta itibarıyla nihayete erecek"

Güler, vergi düzenlemesiyle ilgili soruya, "Vergi Paketi önümüzdeki hafta itibarıyla nihayete erecek. Maalesef kamuoyunda istemediğimiz, gündeme gelmeyen, görüşülmeyen birçok husus paylaşıldı. Sanki çok özellikle bir şey varmış gibi. Bu, bazı özel durumlar süreci biraz geciktirdi. Önümüzdeki hafta son şekli verilecek. Önümüzdeki hafta tamamlayıp Meclis Başkanlığımıza arz ederiz." yanıtını verdi.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmanın sürdüğünü bildiren Güler, "Önümüzdeki hafta onu da tamamlayabilirsek Meclis Başkanlığımıza sunmayı arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Birden fazla maaş almaya nasıl bir üst sınır geleceğinin" sorulması üzerine Güler, Yüksek Planlama Kurulu kararıyla ikincil görev yapıldığında bir huzur hakkı veya tazminat alınabildiğini vurguladı.

Abdullah Güler, "Şu anda yaptığımız değişiklik şu, özel şirket statüsünde olup devlet payını temsilen görev yapılan birçok kurum ve kuruluş var. Dolayısıyla buradaki genel kurul tarafından belirlenen rakamlara biz karışmıyoruz. Bu rakamlar, ne belirlendiyse Hazine ve Maliye Bakanlığımızın belirlediği bir ortak hesaba gelecek, hazineye gelir elde edilecek, hizmetlerden dolayı emek sarf edildiği için şu andaki durum içerisinde üst sınır şu anda 92 bin lira. Bunun üzerinde alamayacaklar. Üzerinde verilecek bir huzur hakkı, görev tazminatı gibi bir bedel varsa hazineye gelir elde edilecek." diye konuştu.

Belediyelerin aydınlatma giderlerindeki orana ilişkin soru üzerine Güler, "Şu anda yüzde 20'lik bir dilim uygulanıyor. Yüzde 30'a çıkarma gibi bir öneri var." dedi.

- Merih Demiral'e verilen cezaya tepki

UEFA Disiplin Kurulunca, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesine yönelik de açıklamalarda bulunan Güler, şunları kaydetti:

"UEFA'nın bu ön yargılı ve maalesef baskı altında aldığı, siyasi sebeplerle vermiş olduğu bu kararı kınıyorum. UEFA'nın Disiplin Yönetmeliği çok açık, 31/4, bu maddenin neden getirildiği belli. Tarihi kökenimizde bizim 'bozkurt' işareti geleneksel manada bu topraklara ait bir duruştur, eylemdir, davranıştır. Baskı altında kaldığını şöyle söylüyoruz; Almanya'da yayımlanan bir gazetenin disiplin soruşturması devam ederken 'iki maç ceza alınacağına' yönelik bir bilgiyi paylaştığını göz önüne aldığımızda bunun bir siyasi hesaplaşmayla, siyasi cezalandırma niyetiyle ve milli takımımızın moralini bozmak, başarısını gölgelemek için yapıldığını çok açık söylüyoruz. Bu kararı tanımıyoruz, reddediyoruz, şiddetle kınıyoruz. Siyaseti, kendi ön yargılarınızı, spordan, futboldan elinizi çekin."

Kaynak: aa