Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin, 25-31 Mayıs Etik Günü ve Haftası münasebetiyle basın açıklaması yaptı.

Açıklamasında, günün amaç ve önemine vurgu yapan Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin, Etik Günü ve Haftası'nın tüm kurumlarda etik değerlerin tam olarak benimsenmesi, adaleti, güveni, kuruma bağlılığı, aidiyeti, huzuru, iş motivasyonunu ve performansını artırdığını söyledi.

Prof. Dr. Cengiz Şahin'in Etik Günü ve Haftası münasebetiyle yaptığı açıklaması şöyle;

DOĞRU İLE YANLIŞ ÖLÇÜTÜNDE ORTAYA KONULAN EVRENSEL İLKELERDİR

"Ülkemizde her yıl “25-31 Mayıs Etik Günü ve Haftası” olarak kutlanmaktadır. Burada amaç, kamu kurum ve kuruluşlarında etik kültürünü yerleştirmek, geliştirmek ve farkındalık oluşturarak etik bilinci kazandırmaktır.

Genel olarak ahlak denildiğinde; toplumun iyi, kötü, doğru ve yanlış gibi kabul ettiği değerleri ve düşünceleri anlıyoruz. Ahlak anlayışı toplumlara göre değişkenlik gösterebilir. Buna karşılık etik ise; doğru ile yanlışın ölçütü konusunda ortaya konulan evrensel ilkelerdir.

Etik doğru olan davranışların, toplumsal normlara dönüştürülebilmesinde bireylerin ve toplumların davranışlarını etkiler. Tarih boyunca toplumların güçlü bir şekilde bir arada yaşayabilmesi etik değerlerin ya da bir başka deyişle törenin oluşturulması ve uygulanması ile mümkün olabilmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle daha da karmaşık hale gelen toplumsal yaşam, insanın iyinin ve doğrunun ne olduğu konusunda zihinsel karmaşalar yaşamasına neden olabilmektedir. Bundan dolayı günümüzde toplumun geneline yönelik her alanı kapsayacak etik kurallar geliştirilmeye başlanmıştır.

ADALET SİSTEMİ GÜÇLENİR VE AHLAKİ DEĞERLERİNİN KAZANIMI KOLAYLAŞIR

Tüm kurumlarda etik değerlerin tam olarak benimsenmesi, adaleti, güveni, kuruma bağlılığı, aidiyeti, huzuru, iş motivasyonunu ve performansı arttırır. Toplumsal değerlerin korunmasıyla yazılı olmayan adalet sistemi güçlenir ve ahlaki değerlerinin kazanımı kolaylaşır.

Kamu görevlilerinin, devlete olan güvenin oluşmasında ve bu güvenin devamının sağlanmasında önemli rolü bulunmaktadır. Kamusal etik kişinin özel ahlak alanı ile değil, kamusal alana özgü ortak ahlak kurallarıyla ilgilenir. Bu nedenle daha çok özel kişiler değil; kamu görevi ya da kamu hizmeti üstlenen geniş anlamda kamu görevlilerine yönelik genel davranış kodları şeklindeki kurallardan oluşur.

Bir ülkedeki etik hukuku, ülkedeki tüm kamu yönetimini kapsaması gerekir. Bu anlamda etik davranış ilkeleri tüm kamu kesimi için belirlenerek bu standartların geliştirilmesi ve uygulamanın izlenmesi için kurumsal mekanizmanın kurulması gerekmektedir. Kamu etik ilkelerinde ortaklaşma olmakla birlikte, ilkelerin farklı kamu alanlarında farklı davranış kuralları bulunabilir.

MHP SİYASİ ETİK KURULU ÇALIŞMALARINI HAZIRLAMIŞ VE UYGULAMAYA KOYMUŞTUR

Kutlamakta olduğumuz etik haftasına konu olan mevcut yürürlükteki 25 Mayıs 2004 tarih ve 5176 sayılı Kamu Görevleri Etik Kanunu, tüm kamu görevlilerinin uyması gereken ortak etik ilkelerini belirlemediği gibi yasama ve yürütmeyi içeren siyasi etik ve yargısal etik alanlarını da kapsamamaktadır. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi olarak; yasama, yürütme ve yargı mensupları ile diğer tüm kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek ve bu ilkelerin uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve bu yönde çalışmalar yapmak üzere Türkiye Etik Kurulunun kurulmasını önermekteyiz. Bununla ilgili tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır.

Bu temel yaklaşımdan hareketle Milliyetçi Hareket Partisi söylemde kalmayıp eyleme geçerek; teşkilatlarının siyasi etik kültürünü güçlendirmek, uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek ve bu ilkelerin uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve bu yönde çalışmalar yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi Etik Kurulu kurulmuş, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi Etik Kurulu Yönetmeliği hazırlamış ve uygulamaya koymuştur.

İLKELERİNİ TEMİNEN GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILMAKTADIR

Hazırladığımız Türkiye Etik Kurulu Kanun Teklifi ve Siyasi Etik Kurulu Yönetmeliği ile Partimiz toplumun beklentilerinden biri olan ahlaki yozlaşmanın önlenmesi ve temiz siyaset alt yapısının temeli olan etik ilke ve davranışların yerleştirilmesini teminen gerekli çalışmaları yapmaya devam etmektedir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin “Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışı ve inanmışlığı ile biz tutarlıyız, ilkeliyiz, dürüstüz ve ahlakın burcuyuz” değer ve ilkesi çalışmalarımızın şekillenmesinde bize yol gösterici olmaktadır. Zira etik de, “ben-perspektifi” yaklaşımından uzaklaşarak “biz-perspektifini” esas alan bir yaklaşımdır. Çalışmalarımız şekillendirirken evrensel ilkeler esas alınmaktadır. Bu ilkeler: doğruluk, dürüstlük, şeffaflık, liyakat, güven, sorumluluk, hukuka saygı ve adalettir.

Bu duygu ve düşüncelerle 25-31 Mayıs Etik Gününü ve Etik Haftasını kutlar, etik kültürü, bilinci ve farkındalığın artmasına vesile olmasını dilerim."