Harp okullarına ilişkin düzenleme

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okullarında eğitim ve öğretimden dekan sorumlu olacak. Milli Savunma Bakanı tarafından atanacak dekanın rütbe karşılığı harp okulu komutanıyla aynı olacak, okul komutanı ile arasında astlık-üstlük ilişkisi bulunmayacak.

Harp okullarına ilişkin düzenleme

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Harp Okulları Kanunu'nda 694 sayılı KHK ile bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre, harp okullarında eğitim ve öğretim plan ve programları bilimsel alan öğretimiyle temel askerlik ve beden eğitimlerini birbirleriyle uyumlu şekilde çağdaş eğitimin yöntem ve ilkeleri ile bütünleştirerek Milli Savunma Üniversitesi Yüksek Danışma Kurulunun kuvvetlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurarak oluşturacağı görüş ve tavsiyelerine uygun olarak dekanlıklar tarafından hazırlanacak. Plan ve programlar Milli Savunma Üniversitesi Senatosunun kararı ve Milli Savunma Bakanının onayıyla yürürlüğe girecek.

Harp okullarının görevleri kuvvetlerin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak belirtilen amaç ve ilkelere uygun olarak temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilim alanlarından birinde lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, mezuniyetten sonra temel eğitim ve öğrenimini müteakip verilecek görevleri yapabilecek, emrindeki personeli ve birliği eğitebilecek ve yönetebilecek muvazzaf subay yetiştirmek olarak belirlendi. Okullardaki eğitim-öğretim faaliyetleri ile idari hizmetler harp okulu kurulları, harp okulu komutanı, dekan ve öğrenci alay komutanı tarafından yürütülecek. Harp okulları kurulları yönetim kurulu, öğretim kurulu, disiplin kurulu olarak adlandırıldı.

Yönetim kurulu rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısı başkanlığında toplanacak. Yine rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında toplanacak disiplin kurulunun diğer üyeleri ise harp okulu komutanı, dekan, öğrenci alay komutanı, dekan yardımcıları ve disiplin subayı olacak. Disiplin kurulu, kendisine sevk edilen öğrencilerin disiplinle ilgili safahatını ve yapılan işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu inceleyerek, okuldan ilişiklerinin kesilmesi veya kesilmemesi yönünde karar verecek. Öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesine yönelik karar rektörün teklifi üzerine Milli Savunma Bakanının onayıyla yürürlüğe girecek.

Harp okulu komutanı rektöre bağlı olarak, dekan sorumluluğunda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ile bunlara ilişkin idari işler hariç, harp okullarında yürütülen askeri eğitim ve diğer tüm faaliyetlerin yönetim, gözetim ve denetiminden sorumlu tutulacak. Harp okulunun bütçe teklifini yönetim kuruluna sunacak okul komutanı, TSK Personel Kanunu'na göre atanacak.

- Dekanın görevleri

Dekan ise rektöre bağlı olup harp okulundaki eğitim ve öğretim, araştırma, etkinlik ve yayım faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu kişi olacak. 

Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde genel akademik durum ve işleyiş hakkında rektöre rapor verecek dekan, eğitim ve öğretimle ilgili birimler ve personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütecek. Öğrencilere gerekli araştırma, kültürel ve sosyal etkinlik imkanlarını sağlamakla görevli dekan, eğitim ve öğretimin eksiksiz yürütülmesi için gereken idari tedbirler ve destek hizmetleri için harp okulu komutanlığından talepte bulunabilecek. Komutanlık da bu talepleri gecikmeksizin yerine getirecek. Dekan, Milli Savunma Bakanı tarafından tarafından 3 yıllığına atanacak. Süresi biten dekan yeniden atanabilecek. Dekanın rütbe karşılığı okul komutanınkiyle aynı olacak. Okul komutanı ile dekan arasında astlık-üstlük ilişkisi olmayacak. Dekan, Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesisleri ve kamu konutlarından okul komutanı gibi istifade edebilecek.

Dekan yardımcıları da Milli Savunma Bakanı tarafından atanacak. En fazla 2 olacak dekan yardımcıları 3 yıllığına görev yapacak, çalışmalarında dekana yardımcı olacak.

- Atamalar

Harp okullarındaki boş yardımcı doçent kadroları Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilecek.

Başvuru dosyalarını dekanlığa teslim edenlerden yeterli şartları taşıdığı dekanlıkça belirlenenler, harp okulu yönetim kurulu tarafından seçilecek 3 öğretim üyesi tarafından ilgili bilim dalında yazılı yabancı dil sınavına alınacak.

Yabancı dil sınavında başarı sağlayan adayların dosyaları incelenmek ve haklarında yazılı bilimsel değerlendirme alınmak üzere en az biri Milli Savunma Üniversitesi dışındaki üniversitelerden olmak üzere kadronun ait olduğu alandan 3 öğretim üyesine gönderilecek. Raporlar harp okulu yönetim kurulunda değerlendirildikten sonra dekan kendi görüşünü de ekleyerek adayları rektörlüğe bildirecek. Akademik yönden uygun görülen aday, rektörün teklifi üzerine Milli Savunma Bakanı onayıyla atanacak.

Doçentliğe atanmak için, doçentliğe yükseltilme şartlarını, profesörlüğe yükselebilmek için, profesörlüğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gerekecek.

- Yabancı öğretim elemanları 

Harp okullarında yabancı uyruklu öğretim elemanları da görevlendirilebilecek. Dekanlığın talebi ve rektörlüğün ihtiyaç göstermesi durumunda yabancı uyruklu öğretim elemanları Milli Savunma Bakanının onayıyla sözleşmeli çalıştırılabilecek.

Harp okullarındaki öğretim elemanları, yurt içi ve dışındaki kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara dekanlığın teklifi ve Milli Savunma Üniversitesi rektörünün onayıyla katılabilecek. Harp okullarındaki öğretim faaliyetlerinin denetlenmesi de rektörlük tarafından yapılacak.

AA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER