MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den infaz düzenlemesine ilişkin detaylı açıklama

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, MHP ve AK Parti gruplarının ortak imzasıyla hazırlanan, infaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında yaptığı yazılı açıklamada, komisyon görüşmelerinde HDP, CHP ve İP'in taleplerini de anlattı.

MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den infaz düzenlemesine ilişkin detaylı açıklama

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, MHP ve AK Parti gruplarının ortak imzasıyla hazırlanan, infaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında yaptığı yazılı açıklamada, komisyon görüşmelerinde HDP, CHP ve İP'in taleplerini de anlattı.

Levent Bülbül'ün açıklaması şu şekilde:

Kamuoyu tarafından İnfaz Paketi olarak bilinen kanun teklifi 31 Mart 2020 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi imzasıyla Meclis’e sunulmuştur. Kamuoyunda oluşabilecek bir takım tereddütleri ve özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen ve yürütülebilecek olan kara propaganda faaliyetlerine karşı kanun teklifinin komisyondaki görüşme süreci ile içeriği ve kapsamı hakkında açıklama yapma ihtiyacı hâsıl olmuştur.

02 Nisan 2020 günü saat 11:00’da Adalet Komisyonunda başlayan görüşmelerde özellikle HDP sözcülerinin Terörle Mücadele Kanunu kapsamında işlenen suçların da kapsama alınması yönündeki talepleri, komisyon faaliyetini uzatma ve hatta bloke ederek akamete uğratma teşebbüslerine kadar varmıştır.

CHP sözcüsü ise, pakete destek vereceklerini ancak silahlı eyleme katılmamış terör örgütü üyelerinin, terör propagandası suçunu işleyenlerin, terör örgütüne yardım yataklık yapanların ve TCK 314/3 (Devlete Karşı Silahlı İsyan) maddesi gereğince hüküm giyenlerin de paketten yararlanması gerektiğini ifade etmiştir.

Komisyona katılan İP milletvekilleri de, nitelikli cinsel suçları işleyen yetişkinlerin infaz indiriminden faydalanacağı konusunda tereddütleri olduğunu, İnfaz Kanunu madde 107’den bunu anladıklarını ifade etmişlerdir. Bunun üzerine teklif sahibi Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı, Ankara İnfaz Savcısı ve Bakanlık üst bürokratları söz alarak, İnfaz Kanununda cinsel suçlarda gerek çocuklar, gerekse yetişkinler yönünden herhangi bir şekilde infaz süresinde indirim olmadığı, denetimli serbestlikte bir defaya mahsus 3 yıllık artıştan faydalananların özellikle dışında tutulduğunu, bu hususta 5275 sayılı kanunun 107 ve 108 nci maddelerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Yapılan açıklamalardan tatmin olduklarını belirten İP milletvekilleri ayrıca teşekkür de etmişlerdir.

İfade ettiğimiz şekilde gerçekleşen 18 saatlik görüşmeden sonra; Komisyonda kabul edilen kanun teklifi ile ilgili olarak özellikle İP Genel Başkanı tarafından bir iftira kampanyası başlatılmıştır. “ Kadına şiddet ve çocuk istismarı suçlarının infaz indiriminden yararlanacağı” yalanıyla sosyal medya üzerinden başlatılan bu kara propagandaya karşı Milliyetçi Hareket Partili ve Adalet ve Kalkınma Partili yetkililerden cevap gecikmemiş, bizzat kanun teklifi metni ve komisyon tutanakları ile tartışmaya yer vermeyecek şekilde gerçekler ortaya konulmuş, İP’in iftira ve yalanı bütün boyutlarıyla gözler önüne serilmiştir.

Bir defa daha altını çizerek ifade etmek gerekir ki; aşağıda belirtiğimiz suçlardan hüküm giyenler infaz paketinde, infaz sürelerinin indiriminden ve denetimli serbestlik sürelerinin bir defaya mahsus olmak üzere 3 yıla çıkarılmasından kesinlikle faydalanamayacaklardır.

 1. KALICI DÜZENLEME İLE KOŞULLU SALIVERME ORANI (İNFAZ SÜRESİ) 1/2’ YE İNDİRİLMEYENLER (İSTİSNALAR)

A- Koşullu salıverme oranı üçte iki (2/3) olarak uygulanacaklar

 • Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

 • İşkence suçundan (madde 94 ve 95) ve eziyet suçundan (madde 96) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

 • Cinsel saldırı (madde 102, ikinci fıkra hariç), reşit olmayanla cinsel ilişki (madde 104, ikinci ve üçüncü fıkra hariç) ve cinsel taciz (madde 105) suçlarından süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan (madde 102, 103, 104 ve 105) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçundan (madde 188) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,

 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından (madde 326 ilâ 339) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlardan (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138) hapis cezasına mahkûm olanlar,

 • Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan mahkûm olan çocuklar,

 • Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olan çocuklar,

 • Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkûmiyet hâlinde süreli hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar, (Madde 220)

 • Mükerrirler bakımından süreli hapis cezalarına mahkûm olanlar.

B- Koşullu salıverme oranı dörtte üç (3/4) olarak uygulanacaklar;

 • Türk Ceza Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan cinsel saldırı suçundan mahkûm olan yetişkinler,

 • 103 üncü maddesinde tanımlanan çocukların cinsel istismarı suçundan mahkûm olan yetişkinler,

 • 104 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında tanımlanan reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan mahkûm olan yetişkinler,

 • 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen yetişkinler,

 • Terör suçlarından mahkûm olan yetişkinler.

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107 ve 108 nci maddeleri kapsamında tek tek sayılarak genel kuralın istisnası olarak düzenlenmişlerdir.

 1. GEÇİCİ DÜZENLEME İLE DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE 3 YILA ÇIKARILMAYANLAR (İSTİSNALAR) VE DİĞER GEÇİCİ TEDBİRLER

 1. 3 yıllık denetimli serbestlik süresinden yararlanamayacak suçlar;

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun,

 • Kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83),

 • Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları,

 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (madde 87, fıkra iki, bent d),

 • İşkence suçu (madde 94 ve 95),

 • Eziyet suçu (madde 96),

 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104 ve 105),

 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138),

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188),

 • İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü (Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar), Beşinci (Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar), Altıncı (Milli Savunmaya Karşı Suçlar) ve Yedinci (Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk) Bölümünde tanımlanan suçlar,

 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.

Bu suçlardan hüküm giyenler geçici düzenleme ile denetimli serbestlik süresini bir defaya mahsus olmak üzere 3 yıla çıkarılması imkânından faydalanamayacaklardır. 

 1. Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler;

 • Covid-19 salgın hastalığının Ülkemizde görülmüş olması sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, 31/5/2020 tarihine kadar izinli sayılacaktır. Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında iki ayı geçmemek üzere üç kez uzatılabilecektir.

 • Yine Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle açık cezaevlerinde bulunan hükümlülerin izinli olarak ayrılması sonrasında Devlet ve Anayasal Düzen Aleyhine İşlenen Suçlar, Terörle Mücadele Kanunun Kapsamına Giren Suçlar ve Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenen Suçlar hariç olmak üzere toplam hapis cezası 10 yıldan az olanlar 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla olanlar ise 3 ayını kapalı ceza infaz kurumunda geçirmiş olan iyi halli hükümlülerden açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına 1 yıl veya daha az süre kalanlar açık ceza infaz kurumunda barındırılacaklardır.

Saymış olduğumuz bu değişiklikler ile birlikte 11 ayrı kanunda değişiklik ön gören kanun teklifinin spekülasyonlardan ve provokasyonlardan uzak olabilmesi için azami gayret gösterilmiş, milli ve toplumsal hassasiyetler azami ölçüde gözetilmiştir. Cezaevlerinin mevcut durumu sürdürülebilir değildir. Birçok risk ve birçok tehlikeli senaryodan bahsedebilmek mümkündür.

Küresel ölçekte dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgın hastalığın meydana getirmiş olduğu ilave hassasiyetlerde göz önüne alındığında, Genel Kurul gündemine gelecek olan İnfaz Paketi, yalnızca cezaevinden tahliye olacaklar veya izinli ayrılacaklar açısından değil cezaevinde kalmaya devam edecekler açısından da son derece önemlidir. Bu açıdan kanun teklifinin ivedilikle yasalaşması herhangi bir şekilde siyasi hesaplaşmalara malzeme yapılmaması ülkemiz ve milletimiz açısından açısından hayati önem arz etmektedir.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2020, 18:40

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER