MHP, af teklifinin detaylarını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP'nin hazırladığı ve 24 Eylül Pazartesi günü Meclis'e sunulacak olan af teklifine ilişkin "Düzenlemeden faydalanacak kişi sayısı 162 bin 989" dedi.

MHP, af teklifinin detaylarını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, MHP'nin hazırladığı ve 24 Eylül Pazartesi günü Meclis'e sunulacak olan af teklifine ilişkin "Düzenlemeden faydalanacak kişi sayısı 162 bin 989" dedi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız, MHP'nin Af Kanunu Teklifinin detaylarını parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında anlattı. Fethi Yıldız, teklifin 19 Mayıs 2018'den önceki suçları kapsadığını söyleyerek, bu tarihe kadarki suçlarda 5 yıl şartlı indirim olacağını bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP’nin af teklifini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında MHP’nin af teklifinin detaylarını açıkladı. Hazırladıkları kanun teklifinin amaçlarından birinin FETÖ mensubu hakim ve savcıların geçmişte adalet mekanizması ve adalet duygusunda açtığı yaraların onarılması olduğunu vurgulayan Yıldız, “Hain FETÖ örgütünün adalet sistemimiz içerisinde yapmış olduğu kadrolaşmanın sağladığı avantajla siyasi, ideolojik ve ekonomik olarak hasım gördüğü kişileri hukuk görünümlü hukuk dışı yöntemlerle tasfiye, cezalandırma veya yok etme yollarına başvurduğu bilinen bir hakikattir. Örgüt binlerce kişiyi haksız yere cezalandırmış ve telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere sebep olmuştur. Bu hukuksuz uygulamanın tamamına Türk toplumu tanıktır. Örgütün hukuk sistemini kullanarak gerçekleştirdiği haksızlıklar, mağduriyetler yargılamanın yenilenmesi ve diğer kanun yollarıyla giderilmesi hukuken çoğu kez mümkün olmamaktadır. Yapılan hukuka aykırı işlemler sonucu verilen kararlarla son yıllarda ülkemizde tutuklu hükümlü sayısında çok ciddi artışlar meydana gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Feti Yıldız, adalet sistemi içerisindeki haksızlıkların ve mağduriyetlerin kısmen de olsa giderilmesiyle hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılması, toplumsal barış ve uzlaşmanın sağlanması amacıyla Anayasa'nın 10. Maddesi'nde düzenlenen eşitlik ilkesi gereğince, hukuksal durumları aynı olan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme maruz tutulması gözetilerek, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezalardan indirim yapılmasının uygun görüldüğünü söyledi.

"Bu kanunun amacı, 19 Mayıs 2018 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce işlenen, kanunda ayrı tutulanlar hariç 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu ile özel kanunlardaki suçlar bakımından, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılması ve bunun sonucu olarak infazı gereken cezası kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesidir.

İkinci madde olarak kapsam maddemizde, kanun kapsamındaki suçlardan dolayı hükümlü veya tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde hükmolunan cezaların toplamından, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezadan bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirilir. İndirim yapıldıktan sonra infazı gereken ceza kalmaması durumunda hükümlü salıverilir. Sanık ve şüphelinin tutukluluk durumuna gelince istinaf ve ve temyiz kanun yolunda ilk derece mahkemesiyle istinaf ceza dairesinde hükmolunan cezaların toplam süresi, kavuşturma evresindeyse iddianame ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunan suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı. Soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç ve suçların kanun maddesinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi, bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilir."

'19 MAYIS 2018 SONRASINDAKİ SUÇLAR KAPSAM DIŞI BIRAKILMIŞTIR'

Af teklifinin maddelerini sıralayan Fethi Yıldız şunları söyledi:

"Cezaevlerinde fiziki koşullar oldukça yetersizdir. Doluluk buradaki insanların insan haklarına aykırı şekilde olmalarına neden olmaktadır. Türkiye'de 449 cezaevinin kapasitesi 211 bin 274'tür. Dün itibariyle cezaevlerinde toplam 253 bin 535 kişi bulunmaktadır. Cezaevi şartlarında insanların sağlığı bozuluyor, onur ve haysiyetle yaşamak zorlaşıyor. Fiziki yetersizlikler provokasyonlara açık halde. Teklifte 19 Mayıs günü esas alınmıştır. 19 Mayıs 2018 sonrasındaki suçlar kapsam dışı bırakılmıştır. Düzenlemeden faydalanacak kişi sayısı 162 bin 989. Amacı 19 Mayıs 2018 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce işlenen kanunla ayrı tutulanlar hariç 5237 TCK, 765 eski TCK ile özel kanunlardaki suçlar bakımından toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılması ve sonucu olarak infazı kalmayanların salıverilmesidir. Bir defaya mahsus 5 yıl indirilir, indirim sonrasında infazı gereken ceza kalmazsa hükümlü salıverilir. Kovuşturma evresinde ise görevsizlik kararı, cezanın alt sınırı, soruşturma evresinde alt sınır göz önüne alınarak bir defaya mahsus 5 yıl indirim ile değerlendirilir. Bir defaya mahsus 5 yıl indirimin tekrarının sebebi şudur; cezaevlerinde hem tutuklu, hem hükümlü bir de davası açılmak üzere olan sanıklar vardır. Bunun için tekrarlamak zorundayız. Alt sınırın belirlenmesinde TCK 61’deki ölçütler esas alınarak teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, ceza indirim gerektiren şahsi sebepler göz önünde bulundurulur. Salıverilen hükümlülerin hapis cezasını gerektiren suç işlemeleri ve kesinleşmesi halinde yapılan indirim geri alınarak cezaların infazına başlanır."

'ATATÜRK ALEYHİNE SUÇLAR TEKLİFİMİZİN KAPSAMI DIŞINDADIR'

Yıldız, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yasama organının ceza hukuku ile tamamlayıcısı olan infaz hukuku alanında bazı fiillerin suç olarak tanımlanması veya suç olmaktan çıkarılması cezalarını yerine getirme koşullarının belirlenmesi konularında kamu yararı gözetilerek düzenlemeler yapma takdir hak ve yetkisi bulunmaktadır. Ancak kullanılan bu yetkinin anayasa, evrensel hukuk kuralları ve ülkemizin taraf olduğu sözleşmelerle uyumlu olma esası şarttır. Cezaevleri ve infaz hukuku ile ilgili yeni bir düzenleme yapma, af çıkarma bu sorunu çözme adına oluşan fikir ve söylemler 2018 yılının Mayıs ayı ortalarında toplumun tamamı tarafından dile getirilmiştir. Bu itibarla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve milli hareketi başlatma tarihi olan 19 Mayıs günü esas alınmıştır. 19 Mayıs 2018 tarihinden sonra işlenen suçlar bu sebeple kapsam dışı bırakılmıştır. Bu düzenleme anayasanın başlangıç maddesinde yazılı olduğu gibi hiçbir faaliyet, Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının devleti ülkesiyle bölünmezliği esasının Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin karşısında koruma göremez düsturunu esas almıştır. Adalet sistemimiz içinde oluşan haksızlık ve mağduriyetlerin kısmen de olsa giderilmesi ile hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılması toplumsal barış ve uzlaşmayı sağlamak amacıyla ve anayasanın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi gereği, hukuksal durumları aynı olan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutulması gözetilerek, belli suçlara ilişkin olarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezalardan indirim yapılması uygun görülmüştür. Teklifimiz yasalaşırsa Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul görürse bu düzenlemeden faydalanacak tutukluk hükümlü sayısı 162 bin 989 kişidir. Bu düzenlemeyle bu kadar kişinin hukuksal durumunda önemli bir değişiklik olacaktır.”

Fethi Yıldız, af teklifi kapsamı dışında olan suçları şöyle sıraladı:

"Bazı suçlar kanun dışında. Soykırım, insanlığa karşı suçlar, örgüt, kasten öldürme, kasten öldürmenin nitelikli halleri, insan üzerinde deney, organ doku ticareti, işkence, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz, devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma, düşmanla işbirliği, devlete karşı savaşa tahrik, temel milli yararlara karşı faaliyetle bulunma, yabancı devlet aleyhine asker toplama, askeri tesisleri tahrip, düşman devletle maddi ve mali yardım, anayasa ihlali, cumhurbaşkanına suikast fiili saldırı, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, hükümete karşı silahlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, suç için anlaşma, askeri komutanlıkların gaspı, halkı askerlikten soğutma, askerleri itaatsizliğe teşvik, yabancı hizmetine asker yazma yazılma, savaş zamanında emirlere uymama, savaş zamanında yükümlülükleri yerine getirmeme, savaşta yalan haber yapma, seferberlikle ilgili görev ihlali, düşmanla unvan ve benzeri payeleri paylaşma ve kabul, devletin güvenliğine ilişkin belgeler, devlet güvenildiğine ilişkin bilgileri temin etme, siyasal veya askeri casusluk, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, uluslararası casusluk, askeri yasak bölgelere girme, devlet sırlarından yararlanma, yasaklanan bilgileri temin, yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini, yasaklanan bilgileri siyasal askeri casusluk maksadıyla açıklama, taksir soncu casusluk suçu. Devlet güvenliğine ilgili belgeleri elinde bulundurma, Terörle Mücadele kapsamındaki suçlar, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, orman kanunundaki suçlar teklifimizin kapsamı dışındadır."

"TEKLİF NE ÖZEL AFTIR NE GENEL AF, ŞARTLI SALIVERMEYE BENZER YENİ MÜESSESE"

Fethi Yıldız, hazırladıkları kanun teklifinin şartlı tahliyeye benzer yeni bir müessese olduğunu kaydederek şöyle dedi:

"Eski TCK 448'inci madde kasten adam öldürme fiilini düzenler. Cezası 24 yıl. 24 yıl hükümlüye tamamı çektirilmez, üçte ikisini yatıp, üçte bir müddetle şartlı tahliye edilirdi. 16 yıl cezaevinde, 8 yıl şartlı olarak tahliye edilip dışarıda geçirecek 8 yıl içinde suç işlerse infazı yanardı. Burada çekmesi gereken ceza 16 yıldı. 16 yıldan 5 yıl düşürülecek, cezaevindeki süreden 5 yıl şartlı indirim yapılacak. Bugün için özel af ve genel affın çıkması 360 milletvekili kabul oyuna bağlıdır. Teklif ne özel aftır ne genel af. Şartlı salıvermeye benzer yeni müessese. Kanunun kabulü için bize göre 66 yılından beri AYM kararları gözden geçirilmiştir, çelişkili kararlar da vardır ancak teklifimiz için nitelikli çoğunluk gerekmez."

5 YIL İNDİRİM ŞARTI

Düzenlemiş oldukları kanun teklifinin 1. maddesinin amaç kısmını okuyan Yıldız, “Bu kanunun amacı 19 Mayıs 2018 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce işlenen kanun dahil tutulanlar hariç 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu ile özel kanunlardaki suçlar bakımından tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılması ve bunun sonucu olarak infazı gereken cezası kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesidir. 2. Madde olarak kapsam maddemiz de kanun kapsamındaki suçlardan dolayı hükümlü veya tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde hükmolunan cezaların toplamından tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezadan bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirilir. İndirim yapıldıktan sonra infazı gereken ceza kalmaması durumunda hükümlü salıverilir. Sanık ve şüphelinin tutukluluk durumuna gelince istinaf ve temyiz kanun yolunda ilk derece mahkemesi ile İstinaf ceza dairesinde hükmolunan cezaların toplam süresi, koğuşta kovuşturma evresinde ise iddianame ya da görevsizlik kararı ve sanığın işlediği iddia olunan suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı, soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç ve suçların kanun maddesindeki cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu bir defaya mahsus 5 yıl indirim yapılmasının tekrar edilmesinin sebebi şudur; bildiğiniz gibi cezaevlerimizde hem hükümlüler hem tutuklular vardır. Bir de davası açılmak üzere olan insanlar vardır sanıklar vardır. Bunun için bu ayrıntıyı tekrarlamak zorundayız. Pazartesi günü kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Başkanlığına sunacağız. Cezaların alt sınırının belirlenmesinde Türk Ceza Kanununun 61. maddesindeki ölçütler esas alınarak ve 61. maddenin 5. fıkrası uyarınca, teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezadan indirim yapılmasını gerektiren diğer şahsi sebepler göz önünde bulundurulur. Ceza indiriminin geri alınmasına gelince 5. Maddemiz, 2. Madde hükümleri uyarınca salıverilen hükümlülerin tahliye tarihine kadar hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemeleri ve bu hapis cezasının kesinleşmesi halinde yapılan indirim geri alınarak cezaların infazına başlanır” açıklamasında bulundu.

KANUN KAPSAMININ DIŞINDAKİ SUÇLAR

Bu düzenlemede bazı suçların kanun kapsamının dışında tutulduğunu kaydeden Yıldız, şöyle konuştu:

“Bunların genel ismi ile istisnalar kanunun istisnaları diyoruz. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 76. maddesindeki soykırım, 77. maddesindeki insanlığa karşı suçlar, 78. maddedeki örgüt, 81. maddedeki kasten öldürme, 82. maddedeki kasten öldürmenin nitelikli halleri, 90. maddedeki insan üzerinde deney, 91. maddedeki organ ve doku ticareti, 94. maddedeki işkence, 95. maddedeki neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence, 96. maddedeki eziyet, 102. maddedeki cinsel saldırı, 103. maddedeki çocukların cinsel istismarı, 104. maddedeki reşit olmayanla cinsel ilişki, 105. maddedeki cinsel taciz, 302. maddedeki devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma fiili, 303. maddedeki düşmanla işbirliği yapmak, 304’teki devlete karşı savaşa tahrik, 305. maddede düzenlenen temel milli yararlara karşı faaliyette bulunma ve bunun için yarar sağlama, 306. maddedeki yabancı devlet aleyhine asker toplama, 307. maddedeki askerleri tesisleri tahrip, 308. maddede düşman devlette maddi ve mali yardım, 309. madde anayasayı ihlal, 310. maddedeki Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, 311. maddedeki yasama organına karşı suç, 312. maddedeki hükümete karşı suç, 313. maddedeki Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan, 314. maddedeki silahlı örgüt, 315. maddedeki silah sağlama, 316. maddedeki suç için anlaşma, 317. madde askeri komutanlıkların gaspı, 318. maddedeki halkı askerlikten soğutma, 319. maddedeki askerleri itaatsizliğe teşvik, 320. maddedeki yabancı hizmetine asker yazma ve yazılma, 321. maddedeki savaş zamanında emirlere uymama,322. maddesi savaş zamanında yükümlülükleri yerine getirmeme, 323. madde savaşta yalan haber yapma, 324. maddede seferberlikle ilgili görev ihmali. 325. maddedeki ‘düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü, 326. maddedeki devletin güvenliğine ilişkin belgeler, 327. maddedeki devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, 328. maddedeki siyasal veya askeri casusluk, 329’da düzenlenen devletin güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama, 330. maddesindeki "Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama" , 331. maddesindeki "uluslararası casusluk", 322. maddesindeki "askeri yasak bölgelere girme", 333. maddesindeki "devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik”, 334. maddesindeki "yasaklanan bilgileri temin", 335. maddesindeki "yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini", 336. maddesindeki "yasaklanan bilgileri açıklama”, 337. maddesindeki "yasaklanan bilgilerin siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama", 338. maddesindeki "taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi”, 339. maddesindeki "devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma” suçları ile bu suçların 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki karşılığı olan suçlar ile 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamındaki suçlar, 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanun ve 6831 sayılı orman kanundaki suçlar kanun teklifimizin kapsamı dışındadır.”

ÖRNEK VERDİ

5 yıl indirim konusunda örnek veren Yıldız, “Eski Türk Ceza Kanununun 448. maddesi kasten adam öldürme fiilini düzenler. Cezası herkesin bildiği gibi 24 yıldı. Bu ceza 24 yıl hükümlüye tamamı çektirilmez. Ancak eski yasamızda 3’te 1, 3’te 2’sini yatıp 3’te 1 müddette şartlı olarak tahliye edilirdi. Yani 24 yıllı 3’e bölersek 16 yılını cezaevinde geçirecek, 8 yılını şartlı olarak tahliye edilip dışarıda geçirecek topluma uyum yapılacak. Eğer bu 8 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse kamuoyunun bildiği halk tabiriyle infazı yanardı. Burada çekmesi gereken ceza örnekteki gibi 16 yıldı. 16 yıldan 5 yıl düşürülecek. Cezaevindeki kalacağı süreden 5 yıl şartlı indirim yapılacak. Cezanın tamamının dolduğu güne kadar herhangi bir suç işlemesi halinde indirim geri alınacak ve toplam cezasıyla yeni suçla birlikte cezası infaz edilecek” diye konuştu.

"BİZİM TEKLİFİMİZ İÇİN NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK GEREKMEZ”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in af teklifi konusundaki açıklamasının sorulması üzerine Yıldız, "AK Parti’nin Sözcüsü bizim teklifimizi henüz görmedi. Pazartesi günü kanun teklifimizi verdiğimizde diğer partilerle birlikte paylaşırlar. Bunu değerlendirip bizim bu düzenlememize sıcak bakarlarsa elbette bu kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisinden kabulü gerçekleşir. Anayasamızın 87. maddesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri belirlenir. Burada 87. maddede genel af ya da özel çıkarılması için mecliste bulunan milletvekili sayısının 5’te 3’ünün kabulü gerekir. 600 milletvekili olduğuna göre bugün için özel af ve genel affın çıkması 360 milletvekilinin kabul oyuna bağlıdır. Ancak bizim hazırladığımız teklif ne özel ne genel aftır şartlı salıvermeye benzer yeni bir müessesedir. Bunun içinde kanunun kabulü için bize göre şimdiye kadar 1966 yılından beri Anayasa Mahkemesinin kararları tek tek gözden geçirilmiştir. Bu konuda çeşitli çelişkili kararlarda vardır. Ancak bizim teklifimiz için nitelikli çoğunluk gerekmez” ifadelerini kullandı.

DHA/ İHA / AA

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2018, 19:35

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER